MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ AMAÇLARI ve GÖREVLERİ

MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ AMAÇLARI

Dairenin kuruluş amacı, Milli Eğitim Yasası kurallarına uygun olarak ,Milli Eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda örgün ve yaygın eğitim sistemlerinde öğretim yapan bağlı kuruluşların, saptanmış öğretim programları ile yöntemlerine uygun etkinlikte bulunmalarını sağlamak ve bu yöndeki gereksinimlerini plân ve programa dayalı olarak sağlayıp yönetimlerini düzenlemektir.

GÖREVLER

 • Milli Eğitim Yasası kurallarına uygun olarak, Milli Eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda örgün ve yaygın eğitim sistemlerinde öğretim yapan bağlı kuruluşların, saptanmış öğretim programları ile yöntemlerine uygun etkinlikte bulunmalarını sağlamak ve bu yöndeki gereksinimlerini plân ve programa dayalı olarak sağlayıp yönetimlerini düzenlemek
 • Bağlı kuruluşlardaki eğitim öğretim etkinliklerinin saptanmış öğretim programları ve yöntemleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak;
 • Bağlı kuruluşlardaki beceri kazandırma amaçlı öğretim programlarının yürütülmesini kolaylaştırmak için üretime dönük olmak üzere Döner Sermayeli çalışma sistemi kurmak ve yürütmek;
 • Bağlı kuruluşların çalışmalarını kollamak, bu çalışmalara yön vermek, kuruluşlar arasında işbirliği yapılmasını sağlamak;
 • Bağlı kuruluşların, öğretmen, bina araç-gereç, diğer hizmetli gereksinimlerini saptamak bunlar için gerekecek mali yükümlülüklerin bütçede yer almasını sağlamak;
 • Daire kadrolarında görevli personel ile bağlı kuruluşlarda görev yapan yönetici, öğretmen, kitabet hizmetleri sınıfı personeli ve işçilerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak özlük işlerini yürütmek;
 • Bağlı kuruluşlarda görev yapanlar için gerekli görülen hizmet içi eğitimi bir plân ve programa bağlamak ve yapılmasını sağlamak için Bakanlığa öneride bulunmak;
 • Bağlı kuruluşların etkinliklerini sürdürmelerinde gerekli olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasında görev almak;
 • Bağlı kuruluşlarda çalışanların özlük işlerinin yürütülmesini sağlamak;
 • Toplum gereksinimlerini karşılamak için Devletin Eğitim politikasına uygun okullar ve bölümler açılması, kapatılması veya bunların yerlerinin değiştirilmesi için Bakanlığa öneride bulunmak;  ve
 • Bakanlıkça verilen diğer uygun görevleri yürütmek.